CzechEnglish

zavřít

Obchodní podmínky

Vážení obchodní partneři, zákazníci a odběratelé, tímto Vás s dovolením informujeme, že veškěrá obchodní spolupráce, dodávky zboží a technické poradenství, se řídí dle všeobecných obchoních podmínek společnosti REXCOM s.r.o.

  Všeobecné obchodní podmínky REXCOM s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost REXCOM s.r.o. se sídlem na ulici Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 26919028, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45149, za účelem stanovení podmínek prodeje svých výrobků.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající společnosti REXCOM i jejích zákazníků (dále jen „kupující“).
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky výrobků dodávaných společností REXCOM na český a slovenský trh bez ohledu na to, zda byla na jednotlivou dodávku uzavřena písemná kupní smlouva nebo dodávka byla dohodnuta ústně a potvrzena závaznou písemnou nebo ve výjimečných případech ústní objednávkou.
 4. Ustanovení odlišná od těchto všeobecných obchodních podmínek jsou možná pouze v případě uzavření písemné kupní smlouvy mezi společností REXCOM a kupujícím. V takovém případě mají odlišná ustanovení v kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.
 5. Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) a dalších navazujících technických norem a předpisů platného právního řádu České republiky.

2. Rozdělení výrobků dodávaných společností REXCOM

 1. Za standardní skladový výrobek je považován takový, u něhož společnost REXCOM v okamžiku prodeje udržuje přiměřenou skladovou zásobu a který je uveden pod nezaměnitelným objednacím kódem (typovým označením) spolu se základními technickými parametry v jejích oficiálních cenících.
 2. Za nestandardní skladový výrobek je považován takový, u něhož společnost REXCOM v okamžiku prodeje neudržuje žádnou skladovou zásobu, ale který je uveden pod nezaměnitelným objednacím kódem spolu se základními technickými parametry v jejích oficiálních cenících.
 3. Za výrobky na míru jsou považovány ty, které společnost REXCOM nabízí pouze obecně a nemá pro ně ve svých oficiálních cenících uvedenu přesnou cenu, přesné technické parametry ani nezaměnitelný objednací kód. U těchto výrobků se požadované technické parametry a dodací podmínky sjednávají dohodou.
 4. Za příležitostně dodávané výrobky jsou považovány ty, které společnost REXCOM nemá zahrnuty ve svých oficiálních cenících a dodává je pouze příležitostně na přání kupujícího.
 5. V dalších ustanoveních těchto všeobecných obchodních podmínek, které se vztahují obecně na všechny výše uvedené výrobky, se tyto výrobky označují společným označením „výrobky“.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Na veškeré dodávky výrobků je vyžadována písemná objednávka. Ve výjimečných případech může být objednávka učiněna ústně, pokud ji učiní autorizovaná osoba kupujícího za podmínky, že mezi kupujícím a společností REXCOM je uzavřena platná rámcová kupní smlouva nebo zaveden dlouhodobě fungující obchodní vztah.
 2. Upřesnění a změny objednávek se provádí písemnou formou. Ve výjimečných případech může být objednávka upřesněna nebo změněna ústně, pokud tak učiní autorizovaná osoba kupujícího za podmínky, že mezi kupujícím a společností REXCOM je uzavřena platná rámcová kupní smlouva nebo zaveden dlouhodobě fungující obchodní vztah.
 3. Přijetí objednávky je považováno za uzavření kupní smlouvy, pokud je v objednávce kupujícím dostatečně definován předmět, způsob a místo plnění. Nezbytnou součástí objednávky je úplná identifikace fakturačních údajů kupujícího.
 4. Nevyhovuje-li některý z požadavků kupujícího uvedený v objednávce možnostem společnosti REXCOM, je ta povinna prostřednictvím svého autorizovaného zástupce objednávku s kupujícím dodatečně upřesnit nebo v krajním případě objednávku odmítnout.
 5. Odmítnutí nebo upřesnit objednávku je společnost REXCOM povinna učinit ve lhůtě do 2 pracovních dnů od zjištění, že objednávku nelze v požadovaných parametrech splnit.
 6. Písemná kupní smlouva se uzavírá vždy v následujících případech:
  1. Pořádá-li o to některá ze zúčastněných stran.
  2. Vyžaduje-li kupující specifické plnění předmětu objednávky - např. úpravu standardně dodávaných výrobků nebo zhotovení výrobků na míru
  3. Vyžaduje-li kupující splnění dodávky v přesném časovém termínu pod hrozbou sankcí.
  4. Existuje-li oprávněná obava, že některá ze stran nesplní své povinnosti v požadovaném termínu
  5. Přesahuje-li hodnota dílčí dodávky částku 0,5 milionu Kč (bez DPH) nebo přesahuje-li termín plnění dílčí dodávky dobu 6 měsíců.

4. Zrušení a odmítnutí objednávky

 1. 4.1. O odmítnutí objednávky je společnost REXCOM povinna informovat zodpovědnou osobu kupujícího nejpozději 2 pracovní dny od zjištění, že není schopna takovou objednávku plně vykrýt.
 2. Kupující může svoji objednávku zrušit bez možnosti sankcí ze strany společnosti REXCOM v následujících termínech podle charakteru sériovosti a prodejnosti objednaných položek:
  1. U standardních skladových výrobků - viz 2.1. - nejpozději před předáním zásilky veřejnému přepravci.
  2. U nestandardních skladových výrobků - viz 2.2. – nejpozději 2 dny před očekávanou expedicí těchto výrobků výrobcem.
  3. U výrobků na míru – viz 2.3. - nejpozději do 2 dnů od závazného přijetí objednávky společnosti REXCOM výrobcem.
  4. U příležitostně dodávaných výrobků – viz 2.4. – nejpozději do 2 dnů před očekávanou expedicí těchto výrobků výrobcem.
 3. V případě, že kupující nezruší svoji objednávku včas – viz 4.2. – je společnost REXCOM oprávněna kupujícímu naúčtovat následující kompenzace svých nákladů a škod:
  1. U standardních skladových výrobků – viz 2.1. – až do výše 15% z dohodnuté fakturační ceny odeslaných položek plus skutečné náklady za marnou dopravu.
  2. U nestandardních skladových výrobků - viz 2.2. – až do výše 80% z dohodnuté fakturační ceny odeslaných položek plus skutečné náklady za marnou dopravu.
  3. U výrobků na míru – viz 2.3. – až do výše 100% všech marných nákladů za jejich výrobu a dopravu.
  4. U příležitostně dodávaných výrobků – viz 2.4. – až do výše 100% všech marných nákladů za jejich výrobu a dopravu. 

5. Dodací podmínky

 1. Pokud není v objednávce, platné kupní smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak, zajišťuje dopravu výrobků na místo určení společnost REXCOM na své náklady.
 2. Pokud není předem dohodnuto jinak, cena dopravy objednaných výrobků na místo určení zajišťovaná společností REXCOM nesmí převýšit průměrnou cenu veřejných dopravců.
 3. Pokud charakter výrobků nevyžaduje dopravu ve vratných nebo speciálních obalech, nesmí společnost REXCOM takové obaly bez předchozího souhlasu kupujícího účtovat nebo žádat jejich vrácení.
 4. V případě, že dopravu výrobků na místo určení zajišťuje společnost REXCOM, musí kupující určit pro každou dílčí objednávku místo určení, kontaktní osobu v místě určení a potřebné kontaktní údaje na ni.
 5. Společnost REXCOM je povinna každou zásilku řádně zabalit tak, aby vyhovovala podmínkám a povaze dohodnuté přepravy, povaze přepravovaného zboží i další očekávané manipulaci se zásilkou na místě určení.
 6. Společnost REXCOM je povinna každou zásilku řádně označit způsobem vhodným pro její identifikaci a bezpečnou další manipulaci s ní.
 7. V případě vadné zásilky je společnost REXCOM povinna uhradit veškeré náklady za dopravu. 

6. Kupní cena a platební podmínky

 1. Základní kupní cena výrobků je pevně stanovena v platných oficiálních cenících společnosti REXCOM. Z těchto cen může společnost REXCOM poskytnou kupujícím slevy a rabaty podle kategorie obchodního zařazení kupujícího a jeho dlouhodobých odběrů jednotlivých skupin výrobků.
 2. Platné ceníky na jednotlivé skupiny výrobků vydává společnost REXCOM v elektronické nebo tištěné formě.
 3. Ceny a informace uvedené v platných oficiálních cenících společnosti REXCOM jsou závazné s výjimkou zjevných chyb.
 4. Platné ceníky v tištěné nebo elektronické formě je společnost REXCOM povinna poskytnout každému potenciálnímu kupujícímu na vyžádání v kterémkoli okamžiku.
 5. Ceníky společností REXCOM na jednotlivé skupiny výrobků platí až do vydání oficiálního ceníku nového nebo zrušení původního. V průběhu dodávky není možné cenu zvýšit bez předchozího souhlasu kupujícího.
 6. U výrobků na míru se kupní cena stanovuje vždy dohodou podle požadavků kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, není-li oběma stranami předem dohodnuto jinak.
 7. Pokud není v objednávce, platné kupní smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak, bude cena za skutečně provedenou dopravu účtována společností REXCOM ve fakturách jako samostatná položka.
 8. Není-li předem dohodnuto jinak, je kupující povinen uhradit kupní cenu za dodané výrobky při jeho převzetí. Kupující, u něhož byla předem dohodnuta úhrada dodávek výrobků na fakturu, je povinen uhradit jejich kupní cenu v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
 9. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur má společnost REXCOM požadovat penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží, oprava vadné zásilky

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy nebo vrátit dodanou zásilku v neporušeném stavu ve lhůtě do 14 dnů od jejího převzetí. V takovém případě má společnost REXCOM právo naúčtovat kupujícímu kompenzaci nákladů vniklých na její účet podle výše uvedeného odstavce 4.3.
 2. V případě, že kupující už uhradil část nebo plnou cenu vrácené zásilky, je společnost REXCOM povinna vrátit uhrazenou částku po odečtení jí nárokovaných kompenzací ve lhůtě do 7 dnů na účet kupujícího.
 3. V případě, že kupující vrátí nebo odmítne zásilku z důvodu její prokazatelné vady, je společnost REXCOM povinna vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu nebo část v plné výši ve lhůtě do 7 dnů na jeho účet.
 4. V případě vrácení nebo odmítnutí zásilky z důvodu její prokazatelné vady nesmí společnost REXCOM po kupujícím vyžadovat ani uhrazení přepravních nákladů nebo balného.
 5. Lze-li vadnou zásilku opravit je společnost REXCOM povinna takovou opravu provést v technicky nejkratší lhůtě na své náklady. Kupují je povinen takovou opravu umožnit bez nutnosti vynaložit se strany společnosti REXCOM další náklady na překonání mimořádně ztížených podmínek na straně kupujícího. 

8. Práva kupujícího spojená s přijatou objednávkou

 1. Kupující má právo být dostatečně a neprodleně informován o způsobu a termínech vykrytí jeho objednávky, pokud společnost REXCOM není schopna zásilku vykrýt ve všech požadovaných parametrech – typu, množství, termínu a místu, jakosti, dopravě, balení a ceně.
 2. Pokud je společnost REXCOM schopna přijatou objednávku vykrýt ve všech výše uvedených požadovaných parametrech a kupující si potvrzení o přijetí objednávky výslovně nevyžádal, nemusí společnost REXCOM kupujícímu přijetí objednávky potvrdit a kupní smlouva se i tak považuje za uzavřenou.
 3. Pokud kupující požaduje uzavření písemné kupní smlouvy je společnost REXCOM povinna uzavření písemné kupní smlouvy nabídnout.
 4. Kupující má právo obdržet bezplatně k výrobkům veškerou dostupnou technickou dokumentaci, certifikáty a prohlášení o jakosti v českém nebo slovenském jazyce. 

9. Změna vlastnického práva k výrobkům

 1. Kupující nabývá vlastnického práva k objednanému a řádně dodanému zboží až po úhradě kupní ceny v plné výši.
 2. Prodloužení termínu úhrady dodávky výrobků uvedené ve faktuře je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti REXCOM.
 3. V případě neuhrazení kupní ceny v na faktuře uvedeném nebo se souhlasem společnosti REXCOM prodlouženém termínu splatnosti má společnost REXCOM právo žádat vrácení neuhrazených výrobků, přičemž veškeré náklady na zpětnou dopravu a vyjmutí již zabudovaných výrobků, jakož i škody na neuhrazených výrobcích půjdou k tíži kupujícího. 

10. Záruka, reklamace – odpovědnosti za vadné plnění

 1. Společnost REXCOM odpovídá za vady na výrobcích minimálně po dobu 24 měsíců po jeho dodání. Delší záruční doba se vztahuje na dodávky výrobků, pokud tak bylo ujednáno v kupní smlouvě, písemném prohlášení nebo delší záruční dobu společnost REXCOM veřejně deklaruje.
 2. Kupující je povinen sdělit společnosti REXCOM veškeré jemu známé okolnosti, jakým způsobem byla vada zjištěna a způsob, a jakým by si přál, aby byla vada odstraněna.
 3. Společnost REXCOM je povinna nejpozději do 3 pracovních dnů kupujícímu sdělit, jakým způsobem bude reklamace vyřízena.
 4. Společnost REXCOM je povinna reklamaci vyřídit ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. 

11. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly společností REXCOM zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm společnost REXCOM eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Společnost REXCOM se zavazuje neposkytovat osobní údaje kupujícího jiným třetím osobám. Výjimkou jsou pouze nejnutnější údaje obecně poskytované smluvním dopravcům.
 3. Kupující má právo po společnosti REXCOM požadovat ukončení zasílání obchodních sdělení na své poštovní a elektronické adresy. 

12. Závěrečná ustanovení

 1. Vzájemné spory mezi kupujícím a společností REXCOM řeší obecné soudy.
 2. Obě strany se zavazují přednostně usilovat o řešení svých sporů mimosoudním vyrovnáním. Pouze v případě, že takto nejsou schopny své spory řešit, může se kterákoli z nich obrátit na obecný soud.
 3. Pokud nebude v písemné kupní smlouvě stanoveno jinak a účastníkem obchodního vztahu mezi kupujícím a společností REXCOM bude zahraniční účastník, řídí se tento vztah českým právem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01.11.2014

homeenvelopemagnifiercrosschevron-downcross-circle